STATUTI THEMELUES I ASOCIACIONIT TË KOMUNAVE ME SHUMICË SERBE NË KOSOVË

Spread the love

STATUTI THEMELUES I ASOCIACIONIT TË KOMUNAVE ME SHUMICË SERBE NË KOSOVË

Referuar në Konventën Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare; Nenin 10 të Kartës Europiane të Vetëqeverisjes Lokale; Ligjin për Ratifikimin e Marrëveshjes së Parë të Parimeve që rregullojnë normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë; Ligjin për Vetëqeverisjen Lokale; Ligjin për Bashkëpunim Ndërkomunal; Ligjin për Organizimin dhe Funksionimin e Administratës Shtetërore dhe Agjencive të Pavarura; Rezolutën 1244 të Këshillit të Sigurimit të OKB-së; dhe Kushtetutën e Republikës së Kosovës.

Dhe në respekt të pavarësisë, autonomisë dhe integritetit territorial të Republikës së Kosovës

Qeveria e Republikës së Kosovës miraton Statutin e Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

I. DISPOZITA TË PËRGJITHSHME

Neni 1 [përkufizimet]

Termat e listuara më poshtë të përdorura në këtë Statut do të kenë kuptimin e mëposhtëm:

a) Kosovë – Republika e Kosovës.

b) Serbia – Republika e Serbisë.

c) Asociacioni – Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe.

d) Autoritetet Qendrore – Kryetari, Kuvendi, Qeveria dhe Auditori i Përgjithshëm i Kosovës.

e) E drejta e aplikueshme – traktatet dhe konventat ndërkombëtare, ligjet e Kosovës dhe

legjislacioni tjetër i zbatueshëm në Kosovë.

f) Gazeta Zyrtare – Gazeta Zyrtare e Kosovës.

g) Kushtetuta – Kushtetuta e Kosovës.

h) Kuvendi – Kuvendi i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe.

Neni 2 [sfondi dhe objektivat]

1. Komuniteti serb i Kosovës është një bashkësi tradicionale etnike me veçori të dallueshme

gjuhësore, kulturore dhe fetare që ka banuar në Kosovë me shekuj së bashku me komunitetet

e tjera tradicionale. Në përputhje me nenin 57 të Kushtetutës, si bashkësi tradicionale,

komuniteti serb i Kosovës ka të drejta të veçanta përveç të drejtave dhe lirive themelore të

njeriut të parapara në Kapitullin II të Kushtetutës.

2. Objektivi parësor i këtij Statuti është të krijojë në Kosovë mundësi për komunitetin serb të

Kosovës që të përfitojë nga të drejtat specifike dhe kompetencat komunale tashmë të

përfshira në Kushtetutë dhe ligjet tjera në fuqi.

3. Asociacioni, i themeluar me këtë Statut, ofron një kornizë vetë-menaxhuese për komunitetin

serb të Kosovës brenda nivelit ekzistues komunal të vetëqeverisjes lokale dhe nuk do të fitojë

kompetenca ekzekutive shtesë në krahasim me komunat anëtare të saj. Korniza përfshin

mbështetjen e ofrimit të shërbimeve të koordinuara në fusha të veçanta, me mundësi për

mbështetje financiare nga Serbia, dhe një kanal efektiv komunikimi të drejtpërdrejtë për

komunitetin serb të Kosovës në Qeverinë e Kosovës përmes Ministrisë së Administrimit të

Pushtetit Lokal.

4. Asociacioni ka objektivin e përgjithshëm të ndihmojë anëtarët e saj për të bashkëpunuar në

partneritet, brenda fushave të tyre të kompetencës, në mënyrë që të kryejnë funksione me

interes të ndërsjellë.

Neni 3 [statuti]

1. Ky Statut rregullon kompetencat, fushëveprimin e punës, organizimin dhe funksionimin e

organeve, si dhe të gjitha punët tjera të Asociacionit.

2. Ky Statut i paraqitet Gjykatës Kushtetuese për shqyrtim të kushtetutshmërisë së tij përpara

se të krijohet.

Neni 4 [procedurat e themelimit]

1. Pas përfundimit të shqyrtimit të Gjykatës Kushtetuese të kryer në përputhje me nenin 3 të

këtij Statuti, komunat që dëshirojnë të bëhen anëtare themeluese të Asociacionit duhet ta

informojnë me shkrim Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal për qëllimin e tyre për ta

bërë këtë. Ky synim bazohet në vendimin e secilit kuvend komunal përkatës, në pajtim me

dispozitat ligjore që rregullojnë vendimmarrjen nga organet komunale, për miratimin e këtij

Statuti.

2. Komuna anëtare do t’i dorëzojë Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal listën e

delegatëve që përfaqësojnë komunën në seancën konstituive të Kuvendit të zgjedhur në

pajtim me nenin 26 të këtij Statuti.

3. Seanca konstituive e Kuvendit që themelon Asociacionin duhet të mblidhet jo më vonë se

dyzet e pesë ditë pas përfundimit të shqyrtimit në Gjykatën Kushtetuese.

4. Rendi i ditës i seancës konstituive do të përfshijë sa vijon:

a) Konfirmimi i komunave anëtare.

b) Konfirmimi i delegatëve të Kuvendit.

c) Miratimi i Statutit.

d) Themelimi i Asociacionit.

e) Zgjedhja e Kryesuesit dhe Zëvendëskryetarit(ve) të Kuvendit.

f) Zgjedhja e Kryetarit dhe Zëvendëskryetarit të Asociacioni.

5. Pas themelimit të Asociacionit nga komunat anëtare, sipas procedurave të përcaktuara në

nenin 4 të këtij Statuti, Statuti do të publikohet në Gazetën Zyrtare.

Neni 5 [anëtarësimi]

1. Anëtarësimi në Asociacion do të bazohet në parimin e pjesëmarrjes vullnetare. Anëtarësimi

themelues i Asociacionit do të jetë i hapur për komunat me shumicë serbe në Kosovë. Me

themelimin e Asociacionit, në bazë të shqyrtimit të Gjykatës Kushtetuese, anëtarësimi do të

jetë i hapur për çdo komunë tjetër, në varësi të vendimit për pranimin e një anëtari të ri me

shumicë prej dy të tretave të delegatëve të Kuvendit.

Pjesëmarrja vullnetare nënkupton aftësinë e çdo komune për të vendosur lirisht për

anëtarësimin në Asociacion, lirinë për të ndërprerë anëtarësimin dhe lirinë për të përjashtuar

veten nga çdo vendim i marrë nga Asociacioni.

Anëtarësia nuk nënkupton se Asociacioni do të zëvendësojë ose zvogëlojë të drejtat dhe

kompetencat e komunave anëtare dhe nuk do të cenojë kompetencat ekskluzive të komunave

anëtare të garantuara me nenin 40.2 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale.

Komunat e tjera nga anëtarët themelues mund të aplikojnë për t’iu bashkuar Asociacionit në

bazë të një vendimi nga kuvendet e tyre komunale në përputhje me nenin. 48.2 të Ligjit për

Vetëqeverisjen Lokale. Në procesin e anëtarësimit në Asociacion, çdo anëtar duhet të

miratojë Statutin e saj.

Anëtarët e Asociacionit mund t’i bashkohen Asociacioneve të tjera kombëtare, rajonale dhe

ndërkombëtare në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin në fuqi duke iu referuar nenit 10.3 të

Kartës Evropiane për Vetëqeverisjen Lokale.

Anëtarët e Asociacionit kanë të drejtë të ndërpresin anëtarësimin e tyre pas vendimit të

kuvendit komunal përkatës. Komuna që e ka ndërprerë anëtarësimin në Asociacion mund të

kërkojë që t’i ribashkohet Asociacionit në pajtim me këtë nen.

Një anëtar mund të përjashtohet nga Asociacioni vetëm pas vendimit të Kuvendit të miratuar

me shumicë prej dy të tretave të delegatëve të tij.

Asociacioni mund të shpërndahet vetëm me vendim të Kuvendit të miratuar me shumicë prej

dy të tretave të delegatëve të saj. Në rast se merret vendim për shpërbërjen, shpërbërja e

Asociacionit bëhet nga Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal.

Neni 6 [ndryshimet në statut]

1. Vetëm organet e Asociacionit dhe komunat anëtare të saj kanë të drejtë të propozojnë

ndryshime në këtë Statut. Pas miratimit nga Kuvendi të propozim-amendamentit, Kryetari i

Asociacionit, përmes Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, ia paraqet Gjykatës

Kushtetuese për shqyrtim amendamentin e propozuar. Ministria e Administrimit të Pushtetit

Lokal, si palë e interesuar, mund të paraqesë mendim për amendamentin e propozuar për

shqyrtim në Gjykatën Kushtetuese.

2. Pas vlerësimit pozitiv nga Gjykata Kushtetuese, ndryshimet hyjnë në fuqi me botimin e tyre

në Fletoren Zyrtare.

Neni 7 [çështjet administrative]

1. Kufiri administrativ për veprimtarinë e Asociacionit përfshin juridiksionin/kufijtë

administrativë të anëtarëve të saj.

2. Qyteti i Mitrovicës Veriore është qendër administrative e Asociacionit, përveç nëse vendoset

ndryshe nga anëtarët e Asociacionit, në pajtim me Statutin.

Neni 8 [emri zyrtar]

1. Emri zyrtar i Asociacionit është Asociacioni i Komunave me Shumicë Serbe.

2. Emri zyrtar i Asociacionit është pa paragjykim për bashkësitë tjera etnike që banojnë në

komunat anëtare dhe nuk nënkupton ndonjë përjashtim nga përfitimet e çfarëdo aktiviteti

apo shërbimi të ofruar nga Asociacioni për bashkësitë tjera etnike.

Neni 9 [statusi ligjor dhe të drejtat pronësore]

1. Asociacioni ka personalitet juridik, në përputhje me ligjin në fuqi, dhe kapacitetin juridik të

nevojshëm sipas ligjit të Kosovës për të përmbushur objektivat e saj, duke përfshirë të drejtën

për të poseduar pasuri të luajtshme dhe të paluajtshme, për të bashkëpronarë kompani që

ofrojnë shërbime lokale brenda fushëveprimit të Asociacioni dhe të lidhë kontrata, përfshirë

kontratat e punës, si dhe të padisë dhe të paditet.

2. Anëtarët e Asociacionit ruajnë statusin e tyre ligjor, pronësor dhe financiar pas anëtarësimit

në Asociacion.

3. Anëtarët e Asociacionit nuk mund të transferojnë pronësinë e pronës së tyre të paluajtshme

tek Asociacioni.

4. Në rast të shpërbërjes së Asociacionit, pasuria e Asociacionit do të shpërndahet në mënyrë të

barabartë ndërmjet anëtarëve të saj të fundit.

Neni 10 [të drejtat e komuniteteve]

1. Asociacioni nuk do të zëvendësojë, zëvendësojë ose zvogëlojë të drejtat dhe interesat e asnjë

komuniteti që banon në komunat anëtare.

2. Përdorimi i gjuhëve në Asociacion do të rregullohet në përputhje me ligjin në fuqi për

përdorimin e gjuhëve.

3. Komunitetet e tjera (joserbe) duhet të përfaqësohen në të gjitha organet e Asociacionit duke

reflektuar diversitetin etnik të komunave anëtare.

Neni 11 [simbolet zyrtare]

1. Asociacioni do të krijojë simbolet e veta zyrtare, të cilat mund të përbëhen nga një flamur dhe

një stemë, në përputhje me ligjin në fuqi, duke përfshirë nenin. 7.3 i Ligjit për Vetëqeverisjen

Lokale.

2. Asociacioni do të përpiqet të sigurojë që simbolet zyrtare rrisin përpjekjet për të mbështetur

përmirësimin e marrëdhënieve shoqërore, përfshirjen e të gjitha komuniteteve dhe

kohezionin shoqëror në përputhje me Kushtetutën.
3. Pas miratimit nga Kuvendi i simboleve zyrtare të propozuara të Asociacionit nga shumica e të

gjithë delegatëve, Kryetari i Asociacionit do t’i dorëzojë simbolet e propozuara, përmes

Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, në Gjykatën Kushtetuese për shqyrtim.

4. Me vlerësimin pozitiv të Gjykatës Kushtetuese dhe me botimin në Fletoren Zyrtare, simbolet

e Asociacionit do të konsiderohen zyrtare.

5. Vetëm simbolet zyrtare të Asociacionit, së bashku me simbolet shtetërore të Kosovës do të

përdoren nga Asociacioni, në përputhje me Ligjin për përdorimin e simboleve shtetërore.

Neni 12 [bashkëpunimi]

1. Në përputhje me ligjin në fuqi, Asociacioni do të ketë të drejtë të bashkëpunojë, brenda

fushave të kompetencave të anëtarëve të vet, me komunat dhe institucionet, duke përfshirë

agjencitë qeveritare, në Serbi.

2. Një bashkëpunim i tillë mund të marrë formën e ofrimit nga institucionet serbe të asistencës

financiare dhe teknike, duke përfshirë pajisjet, në zbatimin e kompetencave komunale.

Donacionet e mallrave dhe pajisjeve nga Serbia do të përjashtohen nga çdo taksë ose detyrim,

në përputhje me legjislacionin në fuqi. Çdo pajisje apo mall tjetër i importuar në Kosovë për

përdorim nga Asociacioni duhet të jetë në përputhje me të gjitha kërkesat e tjera të

importimit të përcaktuara me ligjin në fuqi.

3. E gjithë mbështetja financiare ose tjetër e marrë nga Asociacioni do t’i nënshtrohet

mbikëqyrjes dhe auditimit të Autoriteteve Qendrore siç përcaktohet në këtë Statut dhe ligjin

në fuqi.

4. Asociacioni mund të krijojë marrëdhënie dhe të hyjë në marrëveshje bashkëpunimi me

asociacione të tjera vendore dhe ndërkombëtare të komunave, autoriteteve lokale, rajoneve

dhe njësive të tjera të vetëqeverisjes lokale në shtetet tjera, në pajtim me ligjin në fuqi.

II. OBJEKTIVAT DHE DETYRAT/KOMPETENCA

Neni 13 [objektivat dhe kompetencat e përgjithshme]

1. Në përputhje me ligjin në fuqi, Asociacioni do të veprojë si një forum për bashkëpunimin dhe

koordinimin ndërkomunal përmes të cilit anëtarët e tij do të shqyrtojnë çështjet e interesave

të tyre të përbashkëta, do të promovojnë, shpërndajnë dhe mbrojnë çështjet me interes të

përbashkët dhe mbështesin ofrimin e publikut shërbimet brenda komunave anëtare.

2. Asociacioni do të angazhohet në promovimin dhe mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të

komunitetit serb të Kosovës në përputhje me Kapitullin II të Kushtetutës. Ky angazhim nuk do

të zëvendësojë, përjashtojë, zëvendësojë ose zvogëlojë të drejtat dhe interesat e subjekteve

të tjera juridike që përfaqësojnë komunitetin serb të Kosovës për të ndjekur të njëjtat qëllime.

3. Asociacioni do të koordinojë, lehtësojë dhe kryejë aktivitete kërkimore dhe zhvillimore.

4. Për të lehtësuar ushtrimin e këtyre kompetencave, organet e Asociacionit kanë të drejtë të

miratojnë sa vijon:

a) Rregulloret.

b) Vendimet.

c) Deklaratat.

d) Rregulloren e Punës.

e) Udhëzimet.

5. Asociacioni do të menaxhojë institucionet arsimore dhe shëndetësore, të cilat janë financuar

drejtpërdrejt nga Serbia, në përputhje me procedurat specifike të përcaktuara në këtë Statut

dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.

6. Asociacioni do të mbështesë ushtrimin, siç përcaktohet në këtë Statut, të përgjegjësive

komunale në fushat e kompetencave të anëtarëve të saj dhe të zgjeruara, me përjashtim të

atyre të listuara në nenin 40.2 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale.

7. Asociacioni mund të ushtrojë kompetenca të tjera shtesë që mund të delegohen nga

Autoritetet Qendrore në përputhje me Kushtetutën dhe legjislacionin në fuqi.

Neni 14 [Menaxhimi i institucioneve arsimore dhe shëndetësore të themeluara dhe financuara

nga Serbia]:

Asociacioni do të menaxhojë institucionet arsimore dhe shëndetësore, të cilat janë financuar nga

Serbia, sipas hapave të mëposhtëm:

a) Në frymën e nenit 13 të Konventës Kornizë për Mbrojtjen e Pakicave Kombëtare, “Rrjeti

Arsimor Serb i Kosovës” dhe “Rrjeti Shëndetësor Serb i Kosovës” do të themelohen si ofrues

privatë të arsimit dhe shëndetësisë nën përgjegjësinë e Asociacionit, duke theksuar Serbinë

si kontribuesi financiar, si dhe zyrat kryesore të këtyre ofruesve të vendosur aktualisht në

Serbi.

b) Në Kosovë, këta bartës do të kërkojnë të kenë statusin e arsimit privat të huaj dhe ofruesve

të huaj privat të kujdesit shëndetësor. Asociacioni do të kërkojë t’i regjistrojë këta ofrues dhe

të marrë licenca operimi në përputhje me ligjin në fuqi.

c) Çështjet që kanë të bëjnë me planprogramin arsimor do të rregullohen në pajtim me ligjin në

fuqi.

d) Me licencimin, Asociacioni do të menaxhojë funksionimin e këtyre ofruesve të arsimit dhe

shëndetësisë.

e) Asociacioni do të angazhohet me Qeverinë e Kosovës me qëllim që këto shërbime të lirohen

nga doganat dhe të gjitha detyrimet tjera për aq kohë sa ofrojnë shërbime në interes publik

dhe në përputhje me këtë Statut.

f) Në territorin e anëtarëve të Asociacionit, këta ofrues mund të përdorin objektet publike të

krijuara dhe të bashkëfinancuara nga Serbia për ofrimin e shërbimeve shëndetësore dhe

arsimore.

g) Funksionimi i këtyre rrjeteve në asnjë mënyrë nuk do të kufizojë apo pengojë funksionimin e

sistemit ekzistues të shkollave publike në Kosovë dhe të sistemit të kujdesit shëndetësor

publik në Kosovë.

h) Këto rrjete gjithashtu mund të autorizohen për të ofruar shërbimet e tyre në territoret e

komunave joanëtare. Megjithatë, për të përdorur objektet publike (shkollat dhe qendrat e

kujdesit shëndetësor), këta ofrues duhet të marrin leje nga autoritetet komunale përkatëse

dhe shërbimet e ofruara duhet të jenë brenda kompetencave ekzistuese të komunës.

i) “Rrjeti arsimor serb i Kosovës” do të lëshojë diploma të dyfishta. Dizajni i diplomës (diploma

e dhënë nga Kosova) e dhënë nga “Rrjeti arsimor serb i Kosovës”, në pajtim me ligjin në fuqi,

do të rregullohet me një marrëveshje të veçantë ndërmjet ofruesit dhe autoriteteve

kompetente. Institucioni themelues në Serbi do të lëshojë një diplomë dublikatë (diplomë

serbe). Vendi i lëshimit të diplomës dublikatë është qyteti (Serbia) ku janë selitë kryesore.

Qeveria e Kosovës do ta trajtojë diplomën dublikatë si diplomë të huaj të vlefshme.

j) Shërbimet e ofruara nga “Rrjeti i Arsimit Serb i Kosovës” dhe “Rrjeti Shëndetësor Serb i

Kosovës” do të jenë të qasshme për të gjithë banorët e komunave ku ata ndodhen pa asnjë

dallim etnik.

Neni 15 [përgjegjësitë shtesë në lidhje me arsimin]

Asociacioni, krahas dhe në lidhje me përgjegjësitë e përcaktuara në nenin 14 të këtij Statuti dhe

në kuadër të kompetencave të saj komunale, do të ushtrojë funksione dhe pasqyrë të plotë

(rregullon, organizon, koordinon dhe kryen punët) në lidhje me arsimin. Asociacioni do ta

përmbushë këtë objektiv nëpërmjet kryerjes së funksioneve të mëposhtme:

a) Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të saj për qëllime të avancimit të standardeve

arsimore në nivel lokal.

b) Përfaqësimi i interesave të politikave arsimore të anëtarëve dhe banorëve të tyre pranë

Autoriteteve Qendrore.

c) Kryerja e hulumtimeve dhe ndjekja e trendeve të arsimit në mesin e anëtarëve të saj, në

Kosovë dhe jashtë saj, dhe ofrimi i udhëzimeve për avancimin e standardeve arsimore,

politikave dhe aftësive teknike.

d) Ofron mbështetje ligjore, shkencore, financiare dhe sekretare për anëtarët e saj në zbatimin

e kompetencave të tyre në fushën e arsimit, përfshirë arsimin e lartë, siç parashikohet me ligj.

e) Ofrimi i këshillave për Autoritetet Qendrore dhe anëtarët e tyre në lidhje me zhvillimin dhe

ofrimin e arsimit të kurrikulës serbe siç rregullohet me ligjin e Kosovës.

f) Ofron këshilla ligjore, tematike dhe të bazuara në kërkime për Autoritetet Qendrore në lidhje

me menaxhimin e sektorit të arsimit në territorin e komunave anëtare.

g) Financimi i iniciativave të lidhura me arsimin – duke përfshirë bursat, trajnimin e mësuesve,

grantet kërkimore, zgjidhjet e TI-së, shkëmbimet akademike, programet verore – për të mirën

e avancimit të arsimit midis komunave anëtare.

h) Financimi i projekteve ndërtimore dhe infrastrukturore që kanë të bëjnë me ofrimin e arsimit

ndërmjet komunave anëtare të saj, si dhe ofrimin e mbështetjes financiare për mirëmbajtjen

e arsimit dhe objekteve të lidhura me to (salla sportive, laboratorë IT, etj.).

i) Lehtësimi dhe/ose financimi i transportit dhe shpërndarjes së teksteve arsimore që kanë të

bëjnë me arsimin e kurrikulës serbe sipas ligjit të Kosovës.

j) Ndërlidhja me palët e tjera, përfshirë autoritetet arsimore të Serbisë, për përmbushjen e këtij

objektivi.

k) Ofrimi i këshillave për Autoritetet Qendrore për ndryshimet në legjislacionin për arsimin.

Neni 15 [përgjegjësitë shtesë në lidhje me arsimin]

Asociacioni, krahas dhe në lidhje me përgjegjësitë e përcaktuara në nenin 14 të këtij Statuti dhe

në kuadër të kompetencave të saj komunale, do të ushtrojë funksione dhe pasqyrë të plotë

(rregullon, organizon, koordinon dhe kryen punët) në lidhje me arsimin. Asociacioni do ta

përmbushë këtë objektiv nëpërmjet kryerjes së funksioneve të mëposhtme:

a) Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të saj për qëllime të avancimit të standardeve

arsimore në nivel lokal.

b) Përfaqësimi i interesave të politikave arsimore të anëtarëve dhe banorëve të tyre pranë

Autoriteteve Qendrore.

c) Kryerja e hulumtimeve dhe ndjekja e trendeve të arsimit në mesin e anëtarëve të saj, në

Kosovë dhe jashtë saj, dhe ofrimi i udhëzimeve për avancimin e standardeve arsimore,

politikave dhe aftësive teknike.

d) Ofron mbështetje ligjore, shkencore, financiare dhe sekretare për anëtarët e saj në zbatimin

e kompetencave të tyre në fushën e arsimit, përfshirë arsimin e lartë, siç parashikohet me ligj.

e) Ofrimi i këshillave për Autoritetet Qendrore dhe anëtarët e tyre në lidhje me zhvillimin dhe

ofrimin e arsimit të kurrikulës serbe siç rregullohet me ligjin e Kosovës.

f) Ofron këshilla ligjore, tematike dhe të bazuara në kërkime për Autoritetet Qendrore në lidhje

me menaxhimin e sektorit të arsimit në territorin e komunave anëtare.

g) Financimi i iniciativave të lidhura me arsimin – duke përfshirë bursat, trajnimin e mësuesve,

grantet kërkimore, zgjidhjet e TI-së, shkëmbimet akademike, programet verore – për të mirën

e avancimit të arsimit midis komunave anëtare.

Neni 16 [përgjegjësitë shtesë në lidhje me kujdesin shëndetësor dhe social]

Asociacioni, krahas dhe në lidhje me përgjegjësitë e përcaktuara në nenin 14 të këtij Statuti, do të

ushtrojë funksione dhe mbikëqyrje të plotë (rregullon, organizon, koordinon dhe kryen punët) në

kuadër të kompetencave të saj komunale që kanë të bëjnë me përmirësimin lokal të shëndetit

primar dhe sekondar dhe kujdesin social. Asociacioni do ta përmbushë këtë objektiv nëpërmjet

kryerjes së funksioneve të mëposhtme:

a) Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të saj për qëllime të avancimit të shëndetit

parësor dhe dytësor dhe mirëqenies sociale në nivel lokal.

b) Përfaqësimi i interesave të politikave shëndetësore dhe sociale të anëtarëve dhe banorëve të

tyre pranë Autoriteteve Qendrore.

c) Kryerja e hulumtimeve dhe ndjekja e trendeve të shëndetit dhe mirëqenies sociale në mesin

e anëtarëve të saj, në Kosovë dhe jashtë saj, dhe ofrimi i udhëzimeve për avancimin e

dispozitave, politikave dhe hulumtimeve për shëndetin dhe mirëqenien sociale.

d) Ofron mbështetje ligjore, shkencore, financiare dhe sekretare për anëtarët e saj në zbatimin

e kompetencave të tyre në fushën e shëndetësisë dhe mirëqenies sociale, të parashikuara në

ligj.

e) Ofrimi i këshillave ligjore, tematike dhe të bazuara në kërkime për Autoritetet Qendrore në

lidhje me menaxhimin e sektorit të shëndetësisë në territorin e komunave anëtare.

f) Ofrimi i këshillave për Autoritetet Qendrore dhe anëtarët e tyre në lidhje me çdo nevojë

specifike shëndetësore dhe të mirëqenies sociale të banorëve të tyre.

g) Financimi dhe lehtësimi i ngritjes së kapaciteteve dhe trajnimit profesional të personelit

mjekësor dhe të mirëqenies sociale të anëtarëve të tij, në dobi të përmirësimit të kujdesit

shëndetësor dhe social.

h) Financimi i projekteve të ndërtimit dhe infrastrukturës në lidhje me ofrimin e kujdesit

shëndetësor dhe mirëqenies sociale. Asociacioni gjithashtu do të ofrojë mbështetje financiare

për mirëmbajtjen e objekteve mjekësore.

i) Financimi i banesave sociale në komunat anëtare, duke respektuar diversitetin etnik të

popullsisë së saj dhe dispozitat e ligjit në fuqi në lidhje me përzgjedhjen e përfituesve.

j) Financimi i objekteve, pajisjeve dhe shpenzimeve materiale që lidhen me çdo nevojë specifike

shëndetësore ose të mirëqenies sociale në komunat anëtare, të tilla si ato që lidhen me

sigurimin e shëndetit të lëvizshëm, personat me aftësi të kufizuara ose kujdesin shëndetësor

për të moshuarit.

k) Financimi dhe/ose mbledhja e fondeve për mbështetjen e mirëqenies sociale të banorëve të

komunave anëtare të saj, duke respektuar diversitetin e tyre etnik.

l) Promovimi, lehtësimi dhe financimi i fushatave dhe masave të ndërgjegjësimit për shëndetin

publik për përmirësimin e standardeve të shëndetit publik, përveç atyre që ofrohen rregullisht

nga qeveria e Kosovës.

m) Në kohë të pandemive apo krizave të tjera të shëndetit publik, Asociacioni do të mbështesë

zbatimin nga anëtarët e tij të qeverisë së Kosovës masat e shëndetit publik të ofruara nga

Kosova.

n) Në kohë të pandemisë ose kur është e nevojshme, financimi dhe/ose lehtësimi i ofrimit të

barnave, vaksinave dhe pajisjeve mjekësore për nevojat e banorëve të anëtarëve të saj në

përputhje me udhëzimet e qeverisë së Kosovës.

o) Ndërlidhja me palët e tjera, përfshirë autoritetet shëndetësore dhe të mirëqenies sociale të

Serbisë, për përmbushjen e këtij objektivi.

p) Financimi i blerjes së pajisjeve të specializuara mjekësore siç mund të jetë e nevojshme nga

komunat anëtare dhe ‘Rrjeti serb i kujdesit shëndetësor’.

q) Këshillimi i Autoriteteve Qendrore në lidhje me kujdesin parësor dhe sekondar shëndetësor

dhe social në komunat anëtare, si dhe në aspektin e ndryshimeve në legjislacionin për

kujdesin shëndetësor parësor dhe sekondar komunal.

r) Përmes një komisioni të përbashkët të krijuar me Autoritetet Qendrore, lehtëson pagesën e

ndihmës financiare të mirëqenies sociale nga Serbia për përfituesit që banojnë në komunat

anëtare.

Neni 17 [demokracia lokale]

Asociacioni e ushtron këtë funksion nëpërmjet lehtësimit të bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve

të saj, mbështetjes së anëtarëve në hartimin e politikave që avancojnë demokracinë lokale,

lehtësimit, financimit ose promovimit të aktiviteteve që avancojnë pjesëmarrjen qytetare dhe

praktikat demokratike, dhe përfaqësimin e interesave të rëndësishme për demokracinë lokale me

Autoritetet qendrore.

Neni 18 [kultura]

1. Asociacioni do të promovojë dhe mbrojë identitetet etnike, gjuhësore, fetare dhe të tjera të

identiteteve kulturore të përfaqësuara në mesin e popullatës së anëtarëve të saj. Në kryerjen

e këtij funksioni, Asociacioni do të lehtësojë bashkëpunimin ndërmjet anëtarëve të saj dhe do

t’i mbështesë ata në hartimin e projekteve, politikave dhe masave që mbështesin,

promovojnë dhe mbrojnë shprehjen kulturore dhe identitetin e përfaqësuar në mesin e

banorëve të tyre. Kjo mund të përfshijë lehtësimin dhe/ose financimin e projekteve që lidhen

me kulturën dhe trashëgiminë kulturore brenda kufirit administrativ të Asociacionit, si dhe në

lidhje me mirëmbajtjen, rehabilitimin ose ndërtimin e vendeve të trashëgimisë kulturore.

2. Asociacioni gjithashtu mund të financojë ose organizojë ngjarje publike dhe aktivitete

informuese dhe ndërgjegjësuese lidhur me promovimin e kulturave dhe diversitetit kulturor

të përfaqësuar në komunat anëtare.

3. Asociacioni gjithashtu mund të ofrojë këshilla teknike, ligjore dhe profesionale për anëtarët e

saj dhe për Autoritetet Qendrore lidhur me legjislacionin, politikat, aktivitetet dhe angazhimin

publik në sferën e kulturës dhe diversitetit kulturor.

4. Në kryerjen e këtyre funksioneve, Asociacioni do të respektojë diversitetin kulturor të

përfaqësuar në mesin e banorëve të anëtarëve të saj dhe normat e diversitetit të përfshira në

Kushtetutën dhe sistemin juridik të Kosovës.

Neni 19 [zhvillimi ekonomik]

1. Asociacioni do të ushtrojë funksione dhe mbikqyrje të plotë (rregullon, organizon, koordinon

dhe kryen punët) në kuadër të kompetencave komunale që kanë të bëjnë me zhvillimin e

ekonomisë lokale.

2. Asociacioni do ta ushtrojë këtë funksion nëpërmjet lehtësimit të bashkëpunimit ndërmjet

anëtarëve të saj, duke i mbështetur ata në hartimin e projekteve, politikave dhe masave që

zhvillojnë ekonomitë e tyre lokale dhe duke ndihmuar në angazhimin e burimeve financiare

dhe njerëzore të rëndësishme për shërbimet ekonomike, financimin dhe promovimin e

aktiviteteve që të rrisë zhvillimin ekonomik, investimet dhe lidhjen e biznesit.

3. Asociacioni përfaqëson, brenda kufijve të mbështetjes së saj për ushtrimin e kompetencave

komunale të anëtarëve, interesat e anëtarëve dhe aktorëve ekonomikë të vendosur brenda

kufirit administrativ të Asociacionit në marrëdhëniet me autoritetet qendrore, si dhe me

operatorët e tjerë shtetërorë dhe ekonomikë. në rajon dhe më gjerë, duke përfshirë ato nga

Serbia.

Neni 20 [planifikimi urban dhe rural]

Asociacioni do të ushtrojë funksione dhe mbikëqyrje të plotë (rregullon, organizon, koordinon dhe

kryen punët) në kuadër të kompetencave komunale që kanë të bëjnë me planifikimin urban dhe

rural. Asociacioni do ta përmbushë këtë objektiv nëpërmjet kryerjes së funksioneve të

mëposhtme:

a) Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të saj për qëllime të planifikimit urban dhe

rural ndërkomunal.

b) Përfaqësimi i interesave të anëtarëve të tij para Autoriteteve Qendrore për planifikimin urban

dhe rural ndërkomunal.

c) Kryerja e kërkimeve dhe formave të tjera të mbështetjes teknike për anëtarët e saj në

zbatimin e kompetencave ligjore në planifikimin urban dhe rural.

d) Ofron mbështetje ligjore, shkencore, financiare dhe logjistike për anëtarët e saj në zbatimin e

kompetencave të tyre në planifikimin urban dhe rural.

e) Financimi dhe/ose lehtësimi i programeve të ngritjes së kapaciteteve në fushën e planifikimit

urban dhe rural.

f) Ofrimi i këshillave për Autoritetet Qendrore në lidhje me projektet e infrastrukturës

ndërkomunale që lidhen me anëtarët e saj.

g) Ofron udhëzime për anëtarët e saj në lidhje me kompetencat e tyre ligjore për hartat e

zhvillimit urban dhe të zonave.

h) Ofron udhëzime dhe mbështetje për anëtarët e saj për mbrojtjen dhe promovimin e

trashëgimisë kulturore.

i) Ofrimi i këshillave për Autoritetet Qendrore për ndryshimet e legjislacionit në lidhje me

planifikimin urban dhe rural të komunësë.

j) Ofrimi i këshillave ligjore, lëndore dhe kërkimore për Autoritetet Qendrore dhe anëtarët e

tyre në lidhje me proceset e shpronësimit brenda kufirit administrativ të Asociacionit.

Neni 21 [të kthyerit në Kosovë]

Asociacioni do të miratojë masa për të mbështetur kthimin e qëndrueshëm të personave të

zhvendosur dhe refugjatëve në Kosovë, brenda kufijve të kompetencave anëtare në përputhje të

plotë me Rregulloren e vitit 2018 për Kthimin e Personave të Zhvendosur dhe zgjidhjet e

qëndrueshme dhe ligjin në fuqi. Asociacioni do ta përmbushë këtë objektiv nëpërmjet kryerjes së

funksioneve të mëposhtme:

a) Lehtësimi i bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve në dobi të komunitetit të të kthyerve.

b) Zbatimi i politikave dhe masave të Ministrisë për Komunitete dhe Kthim për zgjidhjet e

strehimit për të kthyerit në Kosovë. Ndërlidhja dhe bashkëpunimi me Ministrinë për

Komunitete dhe Kthim dhe Autoritetet tjera Qendrore në lidhje me zbatimin e strategjive

përkatëse dhe ligjit në fuqi lidhur me kthimet, të cilat janë relevante për zbatimin nga

anëtarët.

c) Ofrimi i këshillave dhe udhëzimeve për anëtarët në lidhje me politikat dhe masat për

integrimin socio-ekonomik të të kthyerve.

d) Bashkëfinancimi i programeve të integrimit social-ekonomik për të kthyerit nëpërmjet

anëtarëve. Kuvendi gjithashtu do të ofrojë forma të tjera të ndihmës financiare dhe materiale

për të kthyerit, duke përfshirë komunat jashtë anëtare, nën udhëheqjen e Ministrisë për

Komunitete dhe Kthim.

e) Ofrimi i këshillave dhe mbështetjes për komunat jo-anëtare në lidhje me politikat dhe masat

e tyre lidhur me kthimin.

f) Ofrimi i këshillave për Autoritetet Qendrore në lidhje me legjislacionin, politikat, strategjitë

dhe masat në mbështetje të kthimit.

Neni 22 [hulumtimi dhe zhvillimi]

1. Asociacioni do të kryejë, koordinojë dhe lehtësojë aktivitetet e kërkimit dhe zhvillimit brenda

kompetencave të anëtarëve të saj. Në përmbushjen e këtij objektivi dhe përveç aktiviteteve

kërkimore-zhvilluese të përshkruara më sipër, Asociacioni do të kryejë çdo aktivitet tjetër

kërkimor dhe zhvillimi që konsiderohet i nevojshëm nga anëtarët e saj, siç mund të jetë e

rëndësishme për nevojat e tyre individuale ose ato që lidhen me bashkëpunimin

ndërkomunal.

2. Asociacioni do të promovojë, shpërndajë dhe avokojë çështje me interes të përbashkët të

anëtarëve të saj dhe t’i përfaqësojë ata, duke përfshirë edhe tek autoritetet qendrore. Në

përmbushjen e këtij objektivi dhe përveç aktiviteteve të përcaktuara në objektivat e

mësipërme, Asociacioni do të promovojë dhe avokojë çështje me interes të përbashkët të

anëtarëve të saj dhe, sipas rastit, t’i përfaqësojë ata pranë Autoriteteve Qendrore.

Neni 23 [ndërmarrjet e përbashkëta publike]
Për kryerjen e shërbimeve komunale në emër të anëtarëve të saj, Asociacioni mund të themelojë

ndërmarrje të përbashkëta publike në pajtim me ligjin në fuqi.

III. STRUKTURA ORGANIZATIVE

Neni 24 [organet]

1. Asociacioni përbëhet nga këto organe:

a)         Kuvendi.

b)         President dhe Zëvendës President.

c)         Bordi.

d)         Këshilli Këshilldhënës

e)         Administrata.

f)         Zyra e Ankesave.

2. Asnjë person nuk do të lejohet të ushtrojë një pozitë në më shumë se një nga organet e

Asociacionit, përveç në përputhje me nenin 30.1 kur një kryetar komune zgjidhet për të shërbyer

në Bord.

KUVENDI

Neni 25 [kompetencat]

1. Kuvendi është organi suprem i Asociacionit.

2. Kuvendi do të:

a) Miratojë ndryshimeve të propozuara për këtë Statut në përputhje me nenin 6.

b) Të vendosë për ndryshimin e kompetencave të çdo organi tjetër të Asociacionit, nëse

është e nevojshme, përmes miratimit të propozim-amendamenteve të këtij Statuti në

përputhje me nenin 6.

c) Miratojë rregulloret, rregulloret speciale, rregulloret të punës, vendime, qëndrime dhe

deklarata.

d) Emëron dhe shkarkon Kryetarin dhe Zëvendëskryetarin e Asociacionit, Kryesuesin dhe së

paku dy Zëvendëskryetarë të Kuvendit, anëtarët e Bordit të Asociacionit dhe çdo zyrtar

tjetër që është drejtpërdrejt përgjegjës para Kuvendit, sipas për procedurat e përcaktuara

në këtë Statut.

e) Rishikimi dhe miratimi i buxhetit të Asociacionit.

f) Hartimi, rishikimi dhe vendosja e prioriteteve të politikave për Asociacionin.

g) Rishikimi dhe miratimi i marrëveshjeve të bashkëpunimit me palët e treta.

h) Rregullon të gjitha çështjet që kanë të bëjnë me funksionimin e brendshëm të

Asociacionit.

i) Shqyrtimi dhe miratimi i projekteve të ndërtimit, infrastrukturës dhe investimeve të tjera

që do të ndërmerren nga Asociacioni me vlerë mbi 50,000 Euro, me propozim të Kryetarit

dhe Bordit të Asociacionit.

Neni 26 [zgjedhja e delegatëve]

1. Delegatët e Kuvendit do të zgjidhen nga kuvendet anëtare komunale, përmes zgjedhjes së

pesë delegatëve që përfaqësojnë secilën komunë nga radhët e kolegëve të tyre deputetë.

Diversiteti etnik i kuvendeve anëtare komunale duhet të pasqyrohet në përbërjen e

delegatëve të tyre të zgjedhur në Kuvend.

2. Mandati i delegatëve të Kuvendit do të korrespondojë me mandatin e kuvendeve komunale

të komunave përkatëse anëtare. Në zgjedhjet lokale, në afat prej një muaji pas themelimit të

kuvendeve anëtare komunale, kuvendet komunale të themeluara me to do të zgjedhin

delegatët e tyre në Kuvend sipas procedurave të përshkruara më lart dhe në pajtim me ligjin.

Mandati i delegatëve të Kuvendit përfundon me përfundimin e mandatit të tyre në kuvendin

komunal përkatës. Të gjithë formularët e parashikuar me ligj për përfundimin e mandatit si

këshilltar i kuvendit komunal do të aplikohen deri në fund të mandatit në Kuvend.

3. Kuvendi komunal i secilës komunë anëtare ka të drejtë të revokojë mandatin e një ose më

shumë delegatëve të saj në Kuvend. Revokimi i mandatit duhet të arsyetohet në aspektin e

respektimit të këtij Statuti dhe ligjit në fuqi. Vendimet për revokimin e mandatit dhe

zëvendësimin e delegatëve i merr kuvendi komunal i komunës përkatëse në pajtim me

dispozitat ligjore që rregullojnë vendim-marrjen e organeve komunale.

4. Delegatët në Kuvend, si dhe kryesuesi dhe Zëvendëskryetarët kanë të drejtë në kompensim

financiar për punën e tyre në Kuvend. Kompensimi financiar do të përcaktohet me Rregulloren

e Punës së Kuvendit dhe do të jetë në përputhje me standardet financiare të shërbimit publik

të rregulluara me ligjin e Kosovës.

Neni 27 [Mbledhjet e Kuvendit dhe procedura e vendimmarrjes]

1. Mbledhjet e Kuvendit drejtohen nga Kryesuesi ose, në mungesë të tyre, nga Zëvendëskryetari

më i lartë.

2. Mbledhjet e Kuvendit thirren me iniciativë të Kryesuesit, Zëvendës Kryesuesit, Kryetarit të

Asociacionit ose me një të tretën e delegatëve të Kuvendit.

3. Brenda tre muajve pas mbledhjes themeluese, Kuvendi do të miratojë Rregulloren e tij të

Punës për të qeverisur sistemin e tij të votimit dhe çështjet tjera procedurale, në përputhje

me Statutin dhe ligjin e Kosovës.

4. Kuvendi mblidhet të paktën dy herë në vit dhe mund të mbajë mbledhje të tjera të rregullta

dhe ad hoc. Orarin dhe procedurat e tjera të mbledhjeve të Kuvendit rregullohen me

Rregulloren e Punës.

5. Vendimet e Kuvendit do të miratohen me shumicë të thjeshtë të delegatëve të regjistruar si

të pranishëm dhe votues, përveç nëse është përcaktuar ndryshe në këtë Statut.

6. Të gjitha vendimet e Kuvendit do të zbatohen për anëtarët e Asociacionit. Kur është e

nevojshme dhe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjet e Kosovës, anëtarët e Asociacionit i

zbatojnë vendimet e Kuvendit përmes procedurave ligjore, administrative, buxhetore dhe

procedurave tjera që kanë të bëjnë me fushëveprimin e kompetencave të komunave në

Kosovë. Megjithatë, çdo anëtar i Asociacionit ka të drejtë të shprehë formalisht mendim të

ndryshëm ose të mos zbatojë vendimet e Kuvendit.

KRYETARI DHE ZËVENDËSKRYETARI


Neni 28 [zgjedhja dhe mandati]

1. Asociacioni ka kryetar dhe zëvendëskryetar, të zgjedhur nga Kuvendi, të zgjedhur nga radhët

e këshilltarëve të kuvendeve komunale dhe kryetarëve të komunave anëtare. Procedura për

zgjedhjen e Kryetarit dhe Zëvendës Kryetarit rregullohet me Rregulloren e Kuvendit.

2. Mandatet e Kryetarit dhe Zëvendës Kryetarit do të korrespondojnë me mandatet e tyre

përkatëse brenda komunave të tyre anëtare. Nuk ka kufizime për rizgjedhjen në këto dy

funksione.

Neni 29 [kompetencat]

1. Kryetari, brenda kufijve të mbështetjes së Asociacionit për ushtrimin e kompetencave

komunale të anëtarëve, përfaqëson Asociacionin para autoriteteve qendrore dhe palëve të

treta, vendase dhe të huaja.

2. Kryetari mbikëqyr punën e Këshillit Këshillëdhënës, Bordit dhe Administratës dhe menaxhon

zbatimin e objektivave të Asociacionit dhe vendimeve të Kuvendit.

3. I ndihmuar nga Këshilli Këshillëdhënës, Bordi dhe Administrata, Kryetari menaxhon buxhetin

dhe shpenzimet e Asociacionit, në përputhje me dispozitat e Statutit dhe normave ligjore të

Kosovës.

4. I ndihmuar nga Bordi, Kryetari është subjekti i autorizuar i Asociacionit për administrimin e

llogarive bankare, dokumenteve të lidhura me pronën, lidhjen e marrëveshjeve të

bashkëpunimit në përputhje me Art. 12.4 të këtij Statuti, përfaqësimi në gjykatë dhe çështje

të tjera administrative, si dhe forma të tjera të korrespondencës formale të nevojshme për

funksionimin e Asociacionit. Në ushtrimin e këtij autoriteti, Kryetari do të ndjekë procedurat

e përcaktuara në këtë Statut dhe ligjin në fuqi.

5. Zëvendëskryetari ndihmon Kryetarin në të gjitha funksionet e përshkruara më sipër,

përfaqëson Asociacionin në konsultim me Kryetarin dhe zëvendëson Kryetarin në kryerjen e

detyrave të tij/saj kur është e nevojshme. Kryetari mund t’i delegojë përkohësisht ndonjë nga

funksionet e mësipërme Zëvendës Kryetarit.

6. Kryetari dhe Zëvendëskryetari i Asociacionit kanë të drejtë në kompensim financiar për punën

e tyre. Kompensimi financiar përcaktohet nga Kuvendi dhe është në përputhje me standardet

financiare të shërbimit publik të rregulluara me ligjin e Kosovës.

KËSHILLI KËSHILLDHËNËS

Neni 30 [zgjedhja dhe kompetencat]

1. Asociacioni do të ketë një Këshill këshillëdhënës të përbërë nga maksimumi 30 anëtarë që

janë banorë të komunave anëtare, duke përfshirë të gjithë kryetarët e komunave anëtare.

Nëse një kryetar komune zgjidhet kryetar ose Zëvendëskryetar i Asociacionit, atëherë ata nuk

do të jenë anëtarë të Këshillit Këshillëdhënës. Përbërja e Këshillit Këshillëdhënës duhet të

pasqyrojë diversitetin etnik të komunave anëtare dhe të respektojë dispozitat kushtetuese

dhe ligjore për përfaqësimin e komuniteteve në Kosovë.

2. Këshilli Këshillëdhënës është organ këshillimor, i cili do të ofrojë udhëzime për punën e

Asociacionit.

3. Këshilli Këshillëdhënës mund të japë opinione këshillimore për çdo aspekt që ka të bëjë me

funksionimin, objektivat dhe kompetencat e Asociacionit.

4. Zgjedhjen dhe kriteret për anëtarësim në Këshillin Këshillëdhënës për anëtarët e tij që nuk

janë kryetarë komunash i përcakton Kuvendi me rregullore të veçantë në pajtim me këtë

Statut dhe sistemin juridik të Kosovës. Anëtarësimi në Këshillin Këshillëdhënës për jo-

Kryetarët e Komunave duhet të pasqyrojë diversitetin etnik të komunave anëtare dhe në të

kundërtën të respektojë normat kushtetuese dhe ligjore për përfaqësimin e komuniteteve në

Kosovë. Mandati i anëtarëve të Këshillit Këshillëdhënës do të korrespondojë me mandatin e

kuvendeve komunale të komunave përkatëse anëtare dhe për ata që nuk janë kryetarë të

komunave mandati nuk i kalon 5 vjet.

5. Frekuenca dhe caktimi i mbledhjeve, vendimmarrja dhe çështje të tjera, duke përfshirë edhe

shpërblimin për anëtarët e Këshillit Këshillëdhënës, përveç rregullimit të punimeve të Këshillit

Këshillëdhënës, do të caktohen nga Kuvendi me një rregullore të veçantë në pajtim me këtë

Statut dhe ligjin në fuqi.

BORDI

Neni 31 [zgjedhjet]

1. Asociacioni do të ketë Bordin e përbërë nga shtatë anëtarë, duke përfshirë një kryesues, të

cilin e zgjedh Kuvendi nga radhët e kryetarëve të komunave dhe banorëve të komunave

anëtare me propozimin e Kryetarit të Asociacionit.

2. Anëtarët e Bordit mund të shkarkohen me vendim të Kryetarit ose me vendim të Kuvendit.

Neni 32 [kompetencat]

1. Bordi i Asociacionit është organi drejtues i Asociacionit.

2. Bordi propozon buxhetin vjetor.

3. Bordi do të jetë përgjegjës për ekzekutimin e buxhetit dhe për miratimin e pagesave, si

dhe do të menaxhojë asetet e Asociacionit dhe punët e tjera të përditshme të

Asociacionit.

4. Bordi do të përgatisë raportet e performancës.

5. Bordi i raporton drejtpërdrejt Kuvendit.

6. Nën mbikëqyrjen e Kryetarit, Bordi menaxhon zbatimin e objektivave të Kuvendit,

vendimet përkatëse të Kuvendit dhe administrimin e Asociacionit.

7. Anëtarët e Bordit kanë të drejtë të marrin pjesë në mbledhjet e Kuvendit si vëzhgues dhe

të paraqesin propozime me shkrim për shqyrtim dhe miratim nga Kuvendi.

8. Në punën e tyre, anëtarët e Bordit do të mbështeten nga staf profesional i përbërë nga

ekspertë të fushave që mbulohen nga kompetencat e Asociacionit.

9. Anëtarët e bordit kanë të drejtë në kompensim financiar për punën e tyre. Kompensimi

financiar do të përcaktohet nga Kuvendi në përputhje me standardet financiare të

shërbimit publik të rregulluara me ligjin e Kosovës.

Neni 33 [Kryetari i Bordit]

1. Kryesuesi i Bordit është Kryeshefi Ekzekutiv i Asociacionit me këto përgjegjësi:

a) Menaxhimi dhe koordinimi i punës së Bordit dhe përfaqësimi i Bordit.

b) Menaxhimi i burimeve njerëzore të Asociacionit.

c) Lidhja e kontratave në emër dhe për Asociacionin.

d) Prezantimi i raportit të performancës në Kuvend.

2. Kryesuesi mund t’ia delegojë detyrat e tij/saj çdo anëtari tjetër të Bordit.

ADMINISTRATA

Neni 34 [kompetencat]

1. Asociacioni do të ketë një administratë, të kryesuar nga një shef i administratës, i emëruar

nga Bordi dhe i raporton atij.

2. Administrata do të mbështesë punën e Asociacionit, në veçanti Bordi dhe Kryetari.

Neni 35 [personeli]

1. Stafi i administratës do të përbëhet nga qytetarë profesionistë dhe përgjegjës të Kosovës,

pavarësisht nga vendbanimi i tyre komunal. Stafi i administratës duhet të pasqyrojë në

mënyrë të barabartë standardet e përkatësisë etnike dhe të barazisë gjinore të komunave

anëtare. Stafi i administratës do të rekrutohet në bazë të meritës dhe pas kalimit të

procedurave të përzgjedhjes të miratuara nga Bordi, në përputhje me këtë Statut dhe ligjin

në fuqi.

2. Kërkesat për përfaqësim do të zbatohen në përputhje me dispozitat e Ligjit për Vetëqeverisje

Lokale dhe Rregullores për Procedurat për Përfaqësim të Drejtë dhe Proporcional të

komuniteteve jo shumicë në Shërbimin Civil.

3. Stafi i administratës do të punësohet nga Asociacioni dhe do të gëzojë të drejtat dhe

mbrojtjen e të punësuarve me Ligjin e Punës. Personeli i administratës ka të drejtë në

kompensim financiar për punën e tij. Kompensimi financiar do të përcaktohet nga Kuvendi

dhe do të jetë në përputhje me standardet financiare të shërbimit publik të rregulluara me

ligjin e Kosovës.

4. Personeli i administratës do t’i nënshtrohet detyrave të përcaktuara për punëtorët në Ligjin e

Punës.

5. Asociacioni do të respektojë të gjitha dispozitat përkatëse të Ligjit të Punës.

6. Shefi dhe stafi i administratës nuk do të vijnë nga radhët e kryetarëve të zgjedhur të

komunave apo këshilltarëve të kuvendeve komunale të komunave anëtare dhe as nuk do të

kenë ndonjë funksion tjetër në Asociacion.

7. Organet e Asociacionit mund të angazhojnë punonjës të komunave anëtare me kontrata të

përkohshme të ekspertizës speciale për të kryer një detyrë të caktuar në mbështetje të Bordit

dhe Asociacionit. Në këtë drejtim, anëtarët e Asociacionit do të veprojnë në përputhje me

Ligjin e Punës dhe nuk do të cenojnë kapacitetet e komunave anëtare për të ofruar shërbime

në përputhje me ligjin në fuqi.

ZYRA E ANKESAVE

Neni 36 [kompetencat]

1. Asociacioni do të ketë një zyrë për ankesa me kapacitet për të pranuar dhe diskutuar mbi

ankesat nga autoritetet komunale të komunave anëtare ose nga grupet qytetare, subjektet

tregtare ose Asociacionit profesionale nga komunat anëtare. Ankesat e bëra në Zyrë bëhen

pa paragjykim ndaj mjeteve të tjera juridike në dispozicion në përputhje me ligjin në fuqi.

2. Ankesat që mund të parashtrohen në këtë zyrë janë ato që kanë të bëjnë me shkeljet e

pretenduara nga Asociacioni ndaj të drejtave dhe interesave të komunave anëtare të saj,

banorëve të tyre, subjekteve tregtare apo Asociacionive profesionale.

3. Vendimet e kësaj Zyre në lidhje me ankesat e paraqitura në të janë të zbatueshme për organet

përkatëse të Asociacionit. Vendimet e kësaj zyre mund të ankimohen në gjykata në të njëjtën

masë si edhe vendimet e komunave.

4. Struktura e brendshme dhe organizimi i kësaj zyre rregullohet nga Kuvendi.

5. Personeli i Zyrës ka të drejtë në kompensim financiar për punën e tij. Kompensimi financiar

do të përcaktohet nga Kuvendi dhe do të jetë në përputhje me standardet financiare të

shërbimit publik të rregulluara me ligjin e Kosovës.

SHËRBIMET E NDIHMËS JURIDIKE

Neni 37 [Zyra e Ndihmës Juridike]

1. Asociacioni do të themelojë një zyrë për ndihmë juridike për të ofruar ndihmë juridike falas.

2. Ndihma juridike do t’u ofrohet të gjithë personave të cilët nuk mund të përballojnë ndihmën

juridike profesionale pa cenuar ekzistencën e tyre, pavarësisht nga prejardhja ose vendbanimi

i tyre.

3. Kuvendi do të rregullojë strukturën dhe organizimin e brendshëm të kësaj zyre.

IV.

BUXHET DHE MBËSHTETJE

Neni 38 [buxheti dhe financimi]

1. Asociacioni do të ketë buxhetin e vet, i cili do të administrohet në përputhje me parimet e

transparencës dhe llogaridhënies.

2. Për këtë qëllim, Asociacioni do të mbajë një llogari bankare në një institucion financiar të

licencuar dhe të regjistruar në Bankën Qendrore të Kosovës.

3. Buxheti i Asociacionit dhe shpenzimet e tij do t’i nënshtrohen një periudhe pesëvjeçare të

mbikëqyrjes nga Bashkimi Europian. Pas periudhës fillestare prej pesë vitesh, Bashkimi

Europian do të bëjë një vlerësim nëse mbikëqyrja duhet të vazhdojë apo të ndërpritet. Ky

vlerësim do t’u jepet Autoriteteve Qendrore përkatëse – Ministrisë së Financave dhe

Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal – dhe Asociacionit. Nëse njëra nga dy palët

(d.m.th. Autoritetet Qendrore dhe Asociacioni) kërkon që mbikëqyrja të vazhdojë, Bashkimi

Evropian do të vazhdojë këtë funksion edhe për pesë vjet të tjera. Pas kësaj periudhe shtesë,

mbikëqyrja e Bashkimi Evropian do të ndërpritet.

4. Shpenzimet e Asociacionit gjithashtu do t’i nënshtrohen auditimit nga autoritetet

kompetente, duke përfshirë edhe Auditorin e Përgjithshëm të Kosovës.

5. Asociacioni financohet nga:

a) Kontributet nga anëtarët e saj.

b) Të ardhura dhe të ardhura nga shërbimet e ofruara nga Asociacioni, kompanitë e saj ose

nga pasuritë e saj të luajtshme ose të paluajtshme.

c) Transfertat nga Autoritetet Qendrore në përputhje me legjislacionin në fuqi lidhur me

kontributet buxhetore.

d) Kontribute, grante, donacione, si dhe mbështetje financiare nga Asociacione dhe

organizata të tjera, vendase dhe ndërkombëtare, përfshirë edhe Serbinë.

6. Asociacioni do të përjashtohet nga detyrimet dhe taksat në përmbushjen e objektivave të saj,

në të njëjtën bazë si komunat anëtare.

7. Asociacioni ka një buxhet të integruar vjetor të propozuar nga Bordi i saj dhe të miratuar nga

Kuvendi. Buxheti vjetor i saj është në përpjesëtim me, i përcaktuar dhe i përshtatshëm për

objektivat e Asociacionit dhe funksionimin e organeve të saj, siç përcaktohet në këtë Statut.

8. Auditori i Përgjithshëm i Kosovës do të kryejë auditime të jashtme të Asociacionit në

përputhje me legjislacionin në fuqi.

9. Çdo financim që Asociacioni mund të caktohet të marrë përtej buxhetit të saj të integruar

vjetor, do të jetë për shpenzime në përputhje me këtë Statut dhe kërkon miratim specifik nga

qeveria e Kosovës.

10. Asociacioni i ofron raporte vjetore qeverisë dhe Auditorit të Përgjithshëm mbi pranimin dhe

menaxhimin e fondeve të saj. Auditori i Përgjithshëm kryen një auditim të rregullt në

përputhje me ligjin e Kosovës.

V.

BULETINI ZYRTAR

Neni 39 [Buletini Zyrtar]

1. Asociacioni do të ketë Buletinin Zyrtar si burim online ku do të publikohen të gjitha vendimet

e organeve të Asociacionit.

2. Të gjitha publikimet do të botohen në tri gjuhë: serbisht, shqip dhe anglisht.

VI.

MARRËDHËNIET ME AUTORITETET QENDRORE

Neni 40 [mbikëqyrja administrative]

1. Në përmbushjen e objektivave të saj, Asociacioni nuk do të cenojë apo anashkalojë autoritetin

dhe kompetencat kushtetuese dhe ligjore të anëtarëve të saj dhe në asnjë mënyrë nuk do të

zëvendësojë apo minojë marrëdhëniet kushtetuese dhe juridike ndërmjet autoriteteve

qendrore dhe lokale në Kosovë.

2. Asociacioni do t’i nënshtrohet procedurave të njëjta të rishikimit administrativ siç zbatohen

për komunat në përputhje me Kapitullin 10 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale.

3. Kryetari i Asociacionit do të koordinojë, sipas rastit, zbatimin e Kapitullit 10 të Ligjit për

Vetëqeverisje Lokale nga komunat anëtare.

Neni 41 [parimet e përgjithshme]

1. Themelimi dhe periudha fillestare dyvjeçare e veprimtarisë së Asociacionit (d.m.th. dy vitet e

para pas fillimit të veprimtarisë së Asociacionit) do të monitorohen nga Bashkimi Europian.

Pas dy viteve të para, Bashkimi Europian do të vazhdojë të monitorojë situatën nëse

Asociacioni dhe Qeveria e Kosovës nuk vendosin ndryshe.

2. Asociacioni do të angazhohet me Autoritetet Qendrore në bazë të bashkëpunimit të ndërsjellë

dhe shkëmbimit të informacionit, në frymën e promovimit të demokracisë, multietnicitetit

dhe integrimit të shoqërisë, dhe në përputhje me ligjin në fuqi.

3. Asociacioni do të promovojë interesat e komuniteteve dhe banorëve të komunave anëtare të

saj, në mirëbesim dhe në frymën e multietnicitetit gjithëpërfshirës dhe integrimit të

shoqërisë.

4. Asociacioni mund të ofrojë udhëzime, këshilla teknike dhe juridike për komunat e saj anëtare

në lidhje me të drejtat e tyre kushtetuese dhe ligjore për propozimin e legjislacionit.

5. Në marrëdhëniet me Autoritetet Qendrore, Asociacioni gjithashtu mund të ofrojë këshilla dhe

ekspertizë teknike në hartimin e legjislacionit sipas normave të përcaktuara ligjore të Kosovës.

Asociacioni mund të marrë pjesë në seancat dëgjimore publike në lidhje me legjislacionin e ri

ose ndryshimet në legjislacionin ekzistues. Asociacioni, nëse ftohet nga Autoritetet Qendrore,

do të japë këshilla në hartimin e legjislacionit që ka të bëjë me qeverisjen vendore, të drejtat

e komunitetit ose çdo fushë të mbuluar nga objektivat e Asociacionit.

6. Asociacioni ka të drejtë të inicojë ose të marrë pjesë në procedurat para gjykatave

kompetente, përfshirë Gjykatën Kushtetuese, siç parashikohet në paragrafin 7 të këtij neni,

kundër çdo akti apo vendimi të çdo institucioni që ndikon në ushtrimin e kompetencave nga

Asociacioni në përputhje me këtë Statut.

7. Asociacioni mund të iniciojë procedurë para Gjykatës Kushtetuese vetëm kur Asociacioni si

person juridik mund të pretendojë se është viktimë e shkeljes së të drejtave dhe lirive

themelore të garantuara me Kushtetutë në kuptim të nenit 113.7 të Kushtetutës.

8. Asociacioni ka të drejtë të emërojë përfaqësues në organet kompetente të Autoriteteve

Qendrore, përfshirë Këshillin Konsultativ për Komunitete.

9. Asociacioni ka të drejtë të ketë akses dhe informacion nga Autoritetet Qendrore në përputhje

me legjislacionin në fuqi.

10. Asociacioni mund të miratojë procedura për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve brenda

Asociacionit.

Neni 42 [zgjidhja e mosmarrëveshjeve ndërmjet Asociacionit dhe Autoriteteve Qendrore]

1. Çdo mosmarrëveshje ndërmjet Asociacionit dhe Autoriteteve Qendrore në lidhje me zbatimin

ose interpretimin e këtij Statuti, i cili nuk mund të zgjidhet me negocim të drejtpërdrejtë ose

me mjete të tjera, me kërkesë të secilës palë në mosmarrëveshje, do t’i referohet për zgjidhje

një komisioni arbitrazhi. Komisioni i arbitrazhit do të përbëhet nga një arbitër që do të

emërohet nga secila palë në mosmarrëveshje dhe një arbitër tjetër që do të emërohet si

kryetar i komisionit me konsensus të palëve në mosmarrëveshje.

2. Nëse, brenda tre muajve, secila palë në mosmarrëveshje nuk arrin të emërojë arbitrin

përkatës ose palët në mosmarrëveshje nuk arrijnë të bien dakord për emërimin e kryetarit,

ky arbitër ose kryetar, me kërkesën e secilës palë në mosmarrëveshje, do të jetë emëruar nga

Bashkimi Europian.

3. Komisioni i arbitrazhit do të krijojë rregullat e veta të punës dhe do të përpiqet të vendosë

mosmarrëveshjet e tij brenda gjashtë muajve.

4. Komisioni i arbitrazhit vendos për mosmarrëveshjen me dy të tretat e shumicës së arbitrave.

Ky vendim do të pranohet nga palët në mosmarrëveshje si përfundimtar dhe i detyrueshëm.

5. Secila palë në mosmarrëveshje do të përballojë shpenzimet e veta, duke përfshirë shpenzimet

dhe shpërblimin e nevojshëm për arbitrin e saj. Shpenzimet e kryetarit ndahen në pjesë të

barabarta nga të gjitha palët në mosmarrëveshje.

Neni 43 [policimi]

Duke vepruar në emër të Asociacionit, katër kryetarët e komunave të Kosovës veriore – përderisa

janë anëtarë të Asociacionit – do t’i ofrojnë Ministrisë së Punëve të Brendshme listën e

kandidatëve për emërim si Komandant Rajonal i Policisë së Kosovës, siç specifikohet në nenin 9

të Marrëveshjes së Parë.

Neni 44 [vlerësimi kushtetues]

Në përputhje me nenin 113.4 të Kushtetutës, Asociacioni mund t’i këshillojë anëtarët e vet që të

kundërshtojnë kushtetutshmërinë e ligjeve ose akteve të Qeverisë që pretendohet se shkelin

përgjegjësitë e tyre ose pakësojnë të ardhurat e tyre kur ligji ose akti i tillë prek ato.

VII.

DISPOZITAT KALIMTARE DHE PËRFUNDIMTARE

Neni 45

Anëtarët e Asociacionit do të miratojnë procedurat e tyre për zbatimin e anëtarësimit të tyre

kurdo që është e nevojshme dhe në përputhje me Kushtetutën dhe ligjin në fuqi.

[Marrë nga bllogu i Burim Ramadanit]


Spread the love


Leave a Reply